Sateenkaarisanomat-logo

Antahkaranan rakentaminen

Antahkarana on silta, jonka ihminen rakentaa eettisen puhtaan elämän ja meditaation avulla sielun ja persoonallisuuden väliin (ylemmän ja alemman mentaalin/ ylemmän pysyvän ja alemman pysyvän atomin väliin). Tässä työssä ihmisen/ oppilaan on oltava tietoinen. Hänen on tehtävä tätä työtä tahdonalaisena, mikäli tahtoo onnistua sillan rakentamisessa. Oppilaan tarvittavia ominaisuuksia ovat – voimakkaan henkisen tahdon lisäksi: Nöyryys, erottamiskyky, itsekuri, ahkeruus/ kuuliaisuus, oikea asenne elämään ja työhön/ opiskeluun, usko/ luottamus, rohkeus, pyrkimys totuuteen, kyky palvella, kyky hiljentyä ja meditoida, kyky selkeään ajatteluun, kyky osata luopua.

Tärkeimmät päämäärät ovat:
1. Virittää ja aikaansaada suora linja abstraktisen ja konkreettisen mielen välille. Tässä oppilaan on ymmärrettävä ihmisen sisäinen esoteerinen rakenne (kaavio VII, TCF: 817).
2. Eetterikehon puhdistus fyysisen tason harhoista (maya).
3. Astraalikehon puhdistus tunneharhoista (glamour). Sekä mayoista että glamourista on päästävä eroon ennen toista vihkimystä.
4. Mentaalikehon puhdistus vääristä ajatusmuodoista (illuusiot). Illuusioista on päästävä eroon ennen kolmatta vihkimystä.
5. Rakentaa silta aivojen ja abstraktisen mielen ja sielun välille - ja lopulta monadin ja sielun välille. Lopputuloksena on hengen ja sielun kanssa integroitunut persoona. Näin sielu pystyy ilmentämään ITSEään persoonan avulla. Ihminen on tällöin valaistunut. Hänen tietoisuutensa on kohonnut ja tajunta laajentunut. (ENA: 6).

Kolme mielentilaa

Esoteerisessa filosofiassa eritellään kolme erilaista mielentilaa. Ne ovat alhaalta ylöspäin lukien:

1. Alempi konkreettinen mieli eli järki, joka on osa persoonaa – sen kolmas prinsiipi alhaalta ylöspäin lukien.

2. Sielun Lootus/ kausaalikeho ja sen älyllinen mieli. Tässä ”Lootuksessa” sijaitsee jälleensyntymismuisti ja edellisten inkarnatiomme aikana saavutetut ominaisuudet ja taipumukset – sekä epäpuhtaudet (skandhat). Sielun Lootus toimii Aurinkoenkelimme ”asuinsijana”. Siitä on teosofiassa olemassa myös nimitykset Agnishattva, Kristus.

3. Korkeampi abstraktinen mieli, joka on osa Triadia (Atma-Buddhi-Mansa). Voidaan sanoa, että sielu ”asustaa” tässä ylemmässä kolmiossa. Se on valon välittäjä alemmalle mielelle. Valaistuminen tapahtuu, kun alempi mieli on yhteydessä sieluun Antakaranan välityksellä (ENA: 5).

Uuden esoteerisen psykologian päämäärä tulee olemaan tietoisuus ihmisen esoteerisesta rakenteesta ja sen ymmärtäminen. Tämän Aurinkologoksen kosmis-fyysisen verhon, jossa ihminen on ja elää, ymmärtäminen on olennaisen tärkeätä synteesiä luodessamme.

Uuden tieteen tarkoituksena on auttaa Antahkaranan/ sillan rakentamisessa sielun ja persoonan väliin. Uudet opetukset tulkitsevat ja analysoivat lakeja, jotka ovat tämän yhdyssiteenä. Nämä lait ovat keinoja:
- Joilla ideoita tavoitellaan intuitiivisesti,
- Ihanteita kehitellään ja
- Rakennetaan ajatusmuotoja, jotka vaikuttavat ihmisiin telepaattisesti.

Tämä kaikki kehittää alempaa mieltä, manasta/ mentaalia. Tämä on 5. Juurirodun päätehtävä. Se opettaa ihmistä ajattelemaan ja analysoimaan asioita – muistamisen sijaan. Ihmisen rationaalisuus ja analogisuus paranee.

Uudet tulevaisuuden opetukset tulevat käsittelemään menetelmiä, joita käytetään integroituneen ihmisen tietoisuuden nostoon. Tämä tapahtuu Antakaranan rakentamisen avulla. Kun silta persoonan ja sielun välillä on muodostunut – on mahdollista luoda silta sielun ja hengen/ monadin välille. Kun tämä saavutetaan, voi tietoisuuteemme virrata hengen tasolta sieluumme ja persoonaamme korkeampaa hengen energiaa. Se on totuuden Valoa asioiden oikeasta olemuksesta. Se poistaa epätietoisuuden, epäusko, kuolemanpelon ja hävittää erillisyyden tunteen. Se tekee ihmisen vastaanottokykyiseksi uusille vaikutuksille, jotka tulevat korkeammilta henkisiltä tasoilta – aina Hierarkiasta ja Shamballasta saakka.

Tällä kehityksellä on myönteinen vaikutus ihmisen suhtautumisessa kanssaihmisiin. Se saattaa Suuren Suunnitelman ja oman sielun suunnitelman paljastumisen ihmiselle. Se on totuuden Valoa. Persoona tottelee sieluaan – eikä päinvastoin.

Elämänlanka ja tietoisuuslanka

Ihmisten tulee oppia ero Sutratman ja Antahkaranan elämänlangan ja tietoisuuslangan välillä. Sutratma on kuolemattomuuden ja Antahkarana jatkuvuuden perusta. Sutratma yhdistää ja elävöittää kaikki muodot toimivaksi kokonaisuudeksi. Se ruumiillistaa entiteetin (mineraali, kasvi, elän, ihminen, Jumala) tahdon ja tarkoituksen, (ENA: 26).

Sutratma on elämänvirta, katkeamaton ja kuolematon. Se virtaa keskuksesta periferiaan. Se on elämä itse. Se tuottaa kaikki inhimilliset prosessit ja muotojen avautumiset. Se on elämän polku, joka ulottuu monadista persoonaan sielun kautta. Tämä on sielun lanka ja se on näkymätön. Se kuljettaa elämän energiaa ja ankkuroituu ihmisen sydänkeskukseen, (ENA: 26-27).

Antahkarana on tietoisuuden lanka, joka on elämän ja aineen yhdistelmä – perusenergia ajassa ja avaruudessa. Se on elämän kudelma fyysisellä tasolla. Sutratma työntyy ylhäältä alaspäin, Antahkarana alhaalta ylöspäin – fyysisestä astraaliseen ja astraalisesta mentaaliseen. Tämän langan avulla ihminen tulee tietoiseksi tunne-elämästään ja ajatusmaailmastaan. Antahkarana on ankkuroitunut pääkeskukseen, (ENA 27).

Elämänlanka, hopealanka/ Sutratma, on luonteeltaan kaksinainen. Varsinainen elämänlanka, joka on yksi kahdesta säikeestä ja jotka muodostavat Antahkaranan, ovat ankkuroituneet sydämeen. Toinen säie, jonka on tietoisuudenlanka, on ankkuroitunut pääkeskukseen. Tämä on Luojan luomaa kehitysprosessia, jonka ihmisen itse on toistettava. Ihmisen on myös itse luotava tietoisuutensa ja elämänsä. Hämähäkin lailla ihminen kutoo verkkojaan ja siltojaan eri tietoisuuden tilojen välillä. Säikeitä on kolme, joista kaksi on sielun luomia perussäikeitä. Näihin liittyy viisi perusenergiaa, jotka muodostavat ihmisen. Ihmisen luomat kolme säiettä ovat ankkuroituneet solar-plexukseen, päähän ja sydämeen. Kun mieli ja astraalikeho alkavat toimia yhdessä ja sielu on niihin tietoisena yhdistynyt, muodostuu tämä viisi-säikeinen lanka – kaksi perussäiettä ja inhimilliset kolme. Nämä yhdistyvät sitten kurkkukeskukseen. Kun tämä tapahtuu, ihmisestä tulee tietoinen luoja fyysisellä tasolla (ENA: 32).

Antahkarana- sillanrakentaminen

Sillanrakennusta voidaan selittää seuraavasti:
1. Yhteys fyysisen- ja eetterisen kehonosien välillä. Tämä on sydämen ja pernan välisen säikeen laajentuma.
2. Yhteys fyysisen- ja astraalisten kehojen välillä. Tämä säie lähtee solar-plexuksesta, johon se on ankkuroitunut, ja sieltä se viedään ylöspäin. Pyrkimyksenä on ankkuroida se Sielun Lootuksen (kausaalikehon) rakkauden terälehtiin.
3. Fyysisestä- ja astraalisesta kehosta yhteys mentaalikehoon. Yksi pää on ankkuroitunut pääkeskukseen ja toinen Sielun Lootuksen tiedon terälehtiin, mistä se viedään eteenpäin tahdon voimalla, (ENA: 33).

Ihmiskunta on rakentamassa siltaa persoonallisuuden ja sielun väliin meditaation, eettisen elämän ja palvelun avulla. Kun tämä tapahtuu, syntyy yhteys Sielun Lootuksen uhrauksen terälehtiin pää- ja sydänkeskusten kanssa luoden synteesin tietoisuuden, sielun ja elämän prisiippien välillä. Tämä tapahtuu ennen kolmatta vihkimystä. Kolmannessa vihkimyksessä voimalinjat yhtyvät ja saavutetaan ykseys.

Sielu ankkuroi itsensä kehon kahteen eri osaan:
1. Elämänlanka ankkuroituu sydämeen. Verenkierto toimii välittävänä agenttina, jonka kautta elämänenergia siirtyy kehon kaikkiin osiin.
2. Tietoisuuden lanka ankkuroituu pääkeskukseen. Se hallitsee aivoja ja sen välityksellä ohjaa toimintoja hermojärjestelmän avulla.

Nämä kaksi, tieto ja elämä tai äly ja elävä energia, ovat olemuksemme kaksi polariteettia. Tämän ohessa tehtävänä on kehittää keskellä olevaa rakkautta eli suhteitamme muihin ihmisiin.

Antahkaranan rakentamisen kuusi eri vaihetta:

1. Oikea asenne.
Rakennustyöhön ja sieluun:
- Työn tärkeyden ja mielekkyyden oivaltaminen.
- Rakentavien ja auttavien energioiden aikaansaaminen ja niiden luoman jännitteen ylläpitäminen.
- Ajatustason puhdistaminen.
2. Visualisointi.
- Visualisation luova hyväksikäyttö.
- Yhteys buddhiseen tasoon meditaation avulla.
- Korkeampien energoiden vastaanotto.
3. Rakennustyön suunnittelu/ kuvan luominen rakennustyöstä.
- Tahdon muodostaminen.
- Sielun säteen vastaanotto meditaation avulla.
- Kolme tietoisuutta: Persoona, sielu, säde-energiat.
- Sädemetodin valinta (yksi seitsemästä).
4. Rukous, herääminen.
- Integroituneen persoonan ja sielun rukous – yhdessä.
- Vastaus ja sitä seuraava henkinen herääminen virtaa alas Triadista (Atma-Buddhi-Manas).
5. Stabilisoiminen.
- Neljän aikaisemman vaiheen toteuttaminen päivittäin niin, että siitä tulee päivittäinen rutiini.
6. Ylösnousemus.
- Tietoisuuden nousu/ tajunnan laajentuminen.

Sädemenetelmät

Edellyttää, että ihminen tuntee persoonallisuutensa säteen. Oppilas käyttää alla olevaa sädemantraa mietiskelyssään voimaa luoden. Sen vaikutus perustuu ainoastaan siihen, että oppilas ymmärtää:
1. Että henkinen Triadi on totta.
2. Että hän on integroitunut (sielu + persoona) ihminen.
3. Että Antahkarana on tosiasia.
4. Että Monadin olemassaolo on totta.
5. Että monadin henkinen vaikutus, Tahto, virtaa oppilaaseen.
6. Että vaikutuksen fyysisellä tasolla on mahdollista.
7. Työ on tehty.

Oppilas voi myös mantraa lausuessaan ääneen visualisoida säteen väriä.
Säde I:n mantra: Tunnusta Tosiasiat. Väri: Punainen.
Säde II:n mantra: Näen Suurimman Valon. Väri: Sininen.
Säde III:n mantra: Minä Olen Itse Tarkoitus. Väri: Vihreä.
Säde IV:n mantra: Kaksi Tulee Yhdeksi. Väri: Keltainen.
Säde V:n mantra: Kolme Mieltä Yhtyy. Väri: Oranssi/ indigo.
Säde VI:n mantra: Korkein Valo Hallitsee. Väri: Roosa.
Säde VII:n mantra: Korkein ja Alin Yhtyvät. Väri: Violetti.

Antahkaranan, jonka kautta tietoisuus siirtyy, rakentaminen tapahtuu elämällä eettisesti ja meditoimalla päivittäin. Se johtaa ihmisen henkiseen todellisuuteen, (RI: 447).

Antahkarana liittyy energiaan ja sen eri voimiin, joiden kautta yksilö on yhteydessä muiden kanssa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että:
a. Energia on voima, joka virtaa yksilössä ja muodossa. Sitä on kutsuttu myös nimellä ”Sutratma” tai ”Elämän lanka” tai ”Hopealanka”.
b. Voima on energiaa, jota ihmiset ja ryhmät heijastavat ympäristöön.
c. Valo on aineen korkeampi muoto. Se on sielun laatu ja ominaisuus. Se yhdistää alemman ja ylemmän valon niin, että vain yksi valo loistaa fyysisellä tasolla ja on niin ollen synteesi erilaisista valon lähteistä.

Antahkarana on monadin, sielun ja persoonallisuuden side. Se yhdistää nämä seitsemään prinsiippiin. Tämä on tiedettä kolminaisesta langasta (kolme säiettä), joka on ollut olemassa aikojen alusta. Se yhdistää yksilöllisen ihmisen monadiseen eli henkiseen lähteeseensä. Tämän langan tiedostaminen ja sen tietoinen käyttäminen, laajentaa ihmisen kontaktipintaa elämässä.

Oppilaan on tarkoitus tulla tietoiseksi tästä tosiasiasta – tästä energiavirrasta ja tiestä ja käyttää sitä tietoisena kahdella tavalla:
- Sisäisesti oman kehityksen hyväksi ja
- Päämääränä palvella muita ihmisiä ja Suurta Jumalaista Suunnitelmaa.

Antahkaranan säikeet ovat:

a. Elämän säie (Sutratma). Se tulee suoraan monadista. Tämä lanka ankkuroituu sydämeen. Siellä on elämän ”asuinpaikka”.
b. Tietoisuuden säie, joka tulee sielusta. Se ankkuroituu pääkeskukseen. Siellä on tietoisuuden ”asunto”.
c. Luovan toiminnan säie panee alulle ja rakentaa ihmisen. Riittävästi rakennettuna se ankkuroituu kurkkukeskukseen. Tämä lanka on kahden perussäikeen laajentuma eli synteesi.

Luova lanka on luonteeltaan kolminainen. Ihminen rakentaa sitä hitaasti ajan kuluessa. Kun hän tulee eläväksi ja tietoiseksi ja tahtoo ilmentää itseään – prosessi nopeutuu. Nämä kolme itse luotua säiettä, jotka muodostavat Antahkaranan kolmannen säikeen, laajentavat lopulta:
1. Fyysisestä kehosta eetterikehoon kulkien sydämestä pernaan ja sieltä praanakehoon yhdistyen lopulta sielulootuksen tahdon terälehtien voimaan.
2. Eetterikehosta astraalikehoon. Tämä säie kulkee solar-plexuksen kautta sydämeen ja sieltä astraalikehoon tavoittaen edelleen säikeen energian ja yhdistyy sielunlootuksen rakkauden terälehtien voimaan.
3. Astraalikehosta mentaaliseen käyttövälineeseen. Tämä säie kulkee ajna-keskuksesta pääkeskukseen ja sieltä mieleen tavoittaen edellä mainitun säikeen energiat ja yhdistyy sitten tiedon terälehtien voimaan.

Vaikka nämä kolme energiaa ovat lopulta kietoutuvat yhdeksi langaksi, ne säilyvät erillisinä. Sielunkeho on rakentunut puhtaasta valkoisesta valosta, kun taas valo, josta eetterikeho on muodostunut, on kultainen.

Tiede A Antahkarana:
1. Ilmentää magneettista laatua, joka avaa oven Suureen Valkoiseen Veljeskuntaa.
2. On tietoinen energisoiva voima.
3. Siirtää Valoa.
4. Koskee ihmisen havainto ja sen jatkuvuutta.
(ENA: 52)

Antahkaranasta käsittelee sisään tulevan energia järjestelmää, käyttöä, muutosta ja sulautumista. Se on myös ulos lähteviä energioita ja niiden suhteita ympäristöön tutkiva tieteen ala. Se on perusta voimakeskuksille. Sisään virtaavat ja ulos menevät energiat muodostavat lopulta kaksi suurta energian keskittymää, joista toista luonnehtii voima ja toista rakkaus ja ne kaikki ovat suunnattu yksilön ja koko ihmiskunnan valaistumiseen yksilöistä koostuvan Hierarkian välityksellä, (ENA: 147,148).

Antahkarana on siten tietoisuuden ja älyn säie. Tämä on sielun ja monadin kehittämä. Maailmansielu valaa tuntevan tietoisen seitinohuen säikeen kaikkeen muotoon, kaikkiin soluihin ja kaikkiin atomeihin. Ihmissielu, Aurinkoenkeli, toistaa prosesseja suhteessa varjoonsa, heijastuneeseen persoonallisuuteensa. Tämä on osa sielun luovaa työtä. Ihmisen on tultava luvaksi sanaksi mentaalisessa merkityksessä. Sen täytyy toistaa prosesseja mikrokosmoksessa, joka muistuttaa makrokosmosta. Siten elämän säikeen kautta sielu luo ja tuottaa persoonan. Antahkaranan rakentamisen kautta sielu kehittää tunnekykyään alas fyysiselle tasolle ja myöhemmin rakentaa sillan kuilun yli – meditaation ja palvelun avulla (ENA:148).

Aslak Larjo

[Lisätty alkuperäiseen tekstiin väliotsikot ja joitain korostuksia - admin.]

Sateenkaarisanomat 1/2010 (nro 24) Artikkeli "Antahkaranan rakentaminen" on julkaistu vain netissä.