Sateenkaarisanomat-logo

Ajatukset ovat tekojen siemeniä

Johdanto Kirjeopisto Vian ajatusjoogaan

Kirjeopisto Vian rajajooga perustuu ajatusten harjoittamiseen loogisiksi ja positiivisiksi. Tavoitteena on kehittää itselleen voimakkaat, eettisesti korkeatasoiset ajatukset, joiden kautta voi vaikuttaa oman luonteensa muotoutumiseen, elämänsä laatuun sekä myös ympäristöönsä ja muihin ihmisiin.

Kirjeopisto Vian rajajooga, ajatusjooga, on sovellettu länsimaiselle ihmiselle. Tässä rajajoogassa on itämaisen filosofian ohella otettu huomioon Jeesus Kristuksen jokapäiväistä elämää varten soveltama eettinen filosofia. Näin on löytynyt keskitie idän ja lännen opetusten välillä. Tarkoituksena on, että oppilas tämän rajajoogamenetelmän avulla oppii paremmin tuntemaan todellista itseään – omaa rakennettaan ja itsessään piileviä jumalallisia voimia – sekä pääsemään tietoiseen yhteyteen jumalallisen, positiivisen puolensa kanssa ja siten löytämään oman sisäisen Mestarinsa = Korkeamman Minänsä.

Kirjeopisto Vian perusti 7.6.1955 Savonlinnassa Tyyne Eliina Matilainen (1911–1989) yhdessä työtoverinsa Mirja Salosen (1925–2002) kanssa. Nämä perustajaopettajat ovat kertoneet saaneensa alkuideat rajajoogan kurssiin tajunnallisessa kokemuksessa, jota he nimittivät Buddha-valaistukseksi.

Henkisten traditioiden viisaudet ajattelusta kiteytyvät lauseisiin:

Ihminen on sitä, mitä hän ajattelee.”,
Jokainen ajatus palaa takaisin lähettäjäänsä.” ja
Mitä me ajattelemme muista, sitä he ajattelevat meistä.”

Nämä ovat myös pohjana Kirjeopisto Vian suomalaiselle rajajoogalle, jota menetelmänä parhaiten kuvaavat sanat “looginen positiivinen ajattelu”, joka kohdistuu ihmisen luonteen jalostamiseen, toisin sanoen tunne- ja ajattelutottumusten puhdistamiseen negatiivisuuksista. Kun ihminen oppii katkaisemaan mielessään virtaavien huolten ja epäharmonisten tunteiden myllyn, hän oppii pääsemään yhteyteen korkeamman Minänsä kanssa, jota voidaan arkipäiväisemmin kutsua ydinminäksi.

Ihminen luo ajatuksillaan oman luonteensa ja voimavaransa elämässä selviytymiseen. Asiat ovat oikealla tolalla, jos ajattelutottumukset ja ajatukset ovat rakentavia ja elämää hyvällä tavalla ylläpitäviä. Jos näin ei ole, ajattelulla voi kuitenkin muuttaa elämäänsä. Myös kognitiivinen psykologia tietää, että oma todellisuus on oman ajattelun luomusta, mielessä virtaavat ja mylläävät tunteet ja ajatukset ovat omia valintoja. Näihin valintoihin voi vaikuttaa tietoisesti. On kysymys ajatusten, tunteiden ja tekojen harmoniaan saattamisesta.

Kirjeopisto Vian ajatusjoogaa harjoitetaan toistelemalla muodoltaan ja sisällöltään positiivisia lauseita, mantroja tai kaavoja, kuten niitä nimitetään. Kaavat ovat suomenkielisiä. Toistelu tapahtuu normaalissa valppaassa vireystilassa ja jossain normaaliasennossa, istuen, seisten tai kävellen. Kaavaa toistetaan äänettömästi kurkunpäällä intensiivisesti keskittyen kaavan sisältöön ja pitäen silmät auki, jotta ärsykkeiden sietokyky kasvaa. Tarkoituksena on muuttaa vähitellen itse kunkin omia ajatus- tai tunnetottumuksia, ns. ajatuskoostumia positiivisemmiksi.

Ihmisen olemuksessa vaikuttaa kolme voimaa ajatus, tunne ja tahto. Kaikki tekeminen rakentuu vaihtelevasti näiden osatekijöiden vaikutuksesta. “Ihmisen jumalallinen Itse – korkeampi Minä - on hänen kaiken toimintansa ohjaaja ja liikkeellepaneva voima. Se ohjaa ihmistä hänen ajatustensa avulla. Ajatukset ovat toiminnan edelläkävijöitä, tekojen siemeniä. Ne antavat suunnan tahdolle ja tunteille sekä niiden kautta koko inhimilliselle toiminnalle. Tahto toimii ihmisessä jumalallisen energian välittäjänä. Tahdon kautta virtaa tuon pyhän energian elähdyttävä voima tunteisiin ja tunteiden välityksellä jälleen ajatuksiin yhä voimistuttaen niitä.”
(I opetuskirje, s. 4).

On merkittävä edistysaskel tajuta, että ihmisellä on ajatuksia, tunteita ja keho, mutta hänen todellinen sisäisyytensä, ydinolemuksensa ei ole sama kuin hänen ajatuksensa, tunteensa ja kehonsa. Ihmisen ydinolemus on puhdasta tietoisuutta, johon ajatukset ja tunteet tulevat ja menevät. Ajatusjoogassa opetellaan valitsemaan tietoisesti käyttökelpoisimmat ajatusmallit ja mahdollisimman positiivinen ja harmoninen tunnemaailma. Voisi sanoa, että tietoisesti valittu positiivinen ajatustapa tai positiivisen tunnetilan omaksuminen on tietoinen positiivinen teko.

Terttu Seppänen

Terttu Seppäsen luento aiheesta Sateenkaaripäivillä.

Kirjoittaja YTM Terttu Seppänen on Kirjeopisto Vian ajatusjoogan opettaja ja holistinen psykologi, erityisenä mielenkiinnon kohteenaan tietoisuuden kehittyminen.
Puh. 050 567 9630. www.via.fi. terttu.seppanen [at] via.fi

Sateenkaarisanomat
2/2010 (nro 25)